Honoraria

Onze tarieven

Onze tarieven worden ter informatie gegeven en worden aangepast in functie van de technische kenmerken van uw residentie. Onze offertes worden opgesteld na een onmisbaar verplicht bezoek aan uw gebouw met de voorzitter en / of een lid van de raad van mede-eigendom.

De honoraria worden elke eerste januari geïndexeerd volgens de volgende indexeringsformule:

X geactualiseerde index van de maand voorafgaand aan de indexering

Basishonoraria en kantoorkosten

Basisindex

Het resultaat van de indexering mag niet lager zijn dan de vergoedingen van het jaar ervoor.

Het onderscheid dient gemaakt tussen twee types prestaties :

1. Prestaties voor het courant beheer:

  • De statutaire algemene vergadering samenroepen.
  • De beslissingen van de Algemene Vergadering in een hiervoor voorzien register optekenen.
  • De beslissingen van de Algemene Vergadering doen uitvoeren (behoudens uitzonderingen voorzien in de ongebruikelijke prestaties).
  • Alle conservatoire handelingen en alle voorlopige administratieve handelingen.
  • De fondsen van de Vereniging van de mede-eigenaren toedienen. Te dien einde zal de syndicus 1 tot 4 maal per jaar een afrekening opstellen van het gemeenschappelijk verbruik, met inbegrip van volgende informatie:

   1. Een rekeningafschrift per type uitgave en per verdeelsleutel
   2. Een verdeeltabel van de kosten over de verschillende mede-eigenaren of een individueel afschrift van de gemaakte kosten
   3. De erfgoedstatus van de Vereniging van de mede-eigenaren. Deze fondsen moeten integraal op diverse rekeningen worden geplaatst, waarvan verplicht een aparte rekening voor het werkkapitaal en een aparte rekening voor het reservekapitaal.

   Deze fondsen moeten integraal op diverse rekeningen worden geplaatst, waarvan verplicht een aparte rekening voor het werkkapitaal en een aparte rekening voor het reservekapitaal.

  • De Vereniging van de mede-eigenaren vertegenwoordigen, zowel voor het gerecht als bij het beheer van gemeenschappelijke zaken.
  • Aan elke bewoner van het gebouw, krachtens een persoonlijk recht of een echt recht, maar die geen stemrecht heeft op de algemene vergadering, de data van de vergaderingen meedelen, zodat deze de kans krijgt zijn vragen of opmerkingen over de gemene delen die te dien titel op de vergadering worden meegedeeld te formuleren.
  • Wanneer zijn mandaat een einde heeft genomen, op welke wijze dan ook, binnen een termijn van dertig dagen volgend op het einde van zijn contract, alle dossiers van het beheer van het gebouw overmaken aan zijn opvolger of in afwezigheid van deze, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering.
  • Een verantwoordelijkheidsverzekering onderschrijven die het uitoefenen van zijn opdracht dekt en het bewijs van deze verzekering levert.
  • De mede-eigenaren toegang verlenen tot alle documenten of informatie met een niet-privékarakter die betrekking hebben op de mede-eigendom.
  • In voorkomend geval het postinterventiedossier bijhouden.
  • Aan de gewone Algemene Vergadering een jaarlijks evaluatieverslag van de regelmatige leveringscontracten voorleggen.
  • De voorafgaandelijke toelating van de algemene vergadering vragen voor elke overeenkomst tussen de partijen aangeduid in het artikel 577-8, § 4, 15°, B.W.
  • Het updaten van de gegevens (naam, adres, delen en referenties van de percelen) van de personen die het recht hebben aan de Algemene Vergadering deel te nemen en het overmaken van deze informatie aan de mede-eigenaar of de notaris, conform artikel 577 – 8, § 4, 16°, B.R.
  • De rekeningen houden van de vereniging van de mede-eigenaren op een duidelijke, precieze en gedetailleerde wijze volgens het minimaal genormaliseerd boekhoudplan opgesteld door de koning, en dat vanaf de datum waarop dit boekhoudplan verplicht van toepassing wordt in de betreffende mede-eigendom.
  • De voorlopige begroting voorbereiden om een idee te krijgen van zowel de courante uitgaven als de voorspelbare buitengewone kosten. Deze begrotingen worden elk jaar voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

2. Prestaties voor het niet-courant of uitzonderlijk beheer:

Deze prestaties omvatten de operaties die aan de syndicus toekomen krachtens de wet en de statuten waarvoor hij recht heeft bijkomende honoraria te eisen omdat ze:

 • Zich enkel occasioneel voordoen (rampen, geschillen, schadegevallen, Grote werken, enz.)
 • Die zich onregelmatig voordoen, (bijkomende vergadering, etc.)
 • Die zich enkel voordoen doordat een van de mede-eigenaren dit wil (mutaties, Invorderingen, geschillen, enz.)
 • zijn onvoorspelbaar.

Met name, zonder dat de lijst volledig is :

 • De organisatie van en buitengewone Algemene Vergadering of een tweede zitting van de Algemene Vergadering;
 • De organisatie van een Algemene Vergadering van een gedeeltelijke vereniging zonder aparte juridische entiteit;
 • De organisatie van vergadering van de raad van de mede-eigendom buiten deze voorzien in dit contract;
 • De voorbereiding en het beheer van de geschillendossiers, voor te leggen aan een advocaat;
 • De vertegenwoordiging van de mede-eigendom, als bouwheer bij de uitvoering van grote werken;
 • Het zoeken en aanwerven van nieuw personeel in geval van een vacature;
 • De prestaties die voortvloeien uit de verplichting voorzien in artikel 577-11, § 1, B.W.
 • De prestaties die voortvloeien uit de verplichting voorzien in artikel 577-11, § 2, B.W.
 • De behandeling van de mutatie van een perceel;
 • Het beheer van de verzekeringsgevallen;
 • Nieuw gebouw: interventies, advies en aanwezigheden tijdens de voorlopige en de definitieve opleveringen;
 • Alle prestaties die nodig zijn voor de overname en het openen van de boekhouding van het gebouw in de mate de ontvangen elementen niet conform het artikel 577 – 8, § 4, 9°, B.
 • De hulp en/of prestaties van boekhoudkundige, juridische of fiscale aard voor alle tijdelijke dossiers (niet terugkerende): verslagen, formaliteiten, verklaringen, briefwisseling.
 • Het opstellen van een bestek voor de opdrachten en contracten waarvoor de concurrentie verplicht is;
 • De prestaties die volgen na het van kracht worden van nieuwe reglementeringen.