Opdracht

In de hoedanigheid van syndicus of rentmeester waarborgen wij een opvolging met strikte naleving van de wet over de mede-eigendom, beschreven in het artikel 577 van het burgerlijk wetboek van 2 juni 2010.

Onze wettelijke opdracht bestaat erin:

 • De door de algemene vergadering genomen beslissingen uit te voeren en uit te doen voeren;
 • Elke bewarende handeling en elke administratieve handeling uit te voeren;
 • De fondsen van de vereniging van de mede-eigenaren te beheren; in de mate van het mogelijke moeten deze fondsen in hun totaliteit op diverse rekeningen worden geplaatst, waarvan verplicht een aparte rekening voor het werkkapitaal en een aparte rekening voor het reservekapitaal; alle rekeningen moeten worden geopend op naam van de vereniging van de mede-eigenaren;
 • De vereniging van de mede-eigenaren vertegenwoordigen, zowel voor het gerecht als bij het beheer van de gemene zaken;
 • Het schuldenuittreksel geven zoals bedoeld in het artikel 577-11, § 2, binnen de dertig dagen dat dit hem door de notaris werd gevraagd;
 • Aan elke bewoner van het gebouw, krachtens een persoonlijk recht of een echt recht, maar die geen stemrecht heeft op de algemene vergadering, de data van de vergaderingen meedelen, zodat deze de kans krijgt zijn vragen of opmerkingen over de gemene delen die te dien titel op de vergadering worden meegedeeld te formuleren;
 • De communicatie gebeurt door uithanging, op een goed zichtbare plaats, in de gemene delen van het gebouw;
 • Wanneer zijn mandaat een einde heeft genomen, op welke wijze dan ook, binnen een termijn van dertig dagen volgend op het einde van zijn mandaat, alle dossiers van het beheer van het gebouw overmaken aan zijn opvolger of in afwezigheid van deze, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij in beheer had, elk schadegeval, een historiek van de rekening waarop de schadegevallen werden geregeld, evenals de documenten die bewijzen welke bestemming elke som die niet wordt teruggevonden op de financiële rekeningen van de mede-eigendom heeft gekregen;
 • Een verantwoordelijkheids- verzekering onderschrijven die het uitoefenen van zijn opdracht dekt en het bewijs van deze verzekering leveren; in geval van een gratis mandaat wordt deze verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van de mede-eigenaren;
 • De mede-eigenaren de mogelijkheid bieden toegang tot alle documenten of informatie met een niet privatief karakter te hebben; op alle manieren gedefinieerd in het reglement van de mede-eigendom of door de algemene vergadering en, bijvoorbeeld, door een internetsite;
 • In voorkomend geval, het postinterventiedossier, bepaald door de koning, bijhouden;
 • Het concurrentieel maken, bedoeld in artikel 577-7, §1, 1°, van meerdere offertes opgesteld op basis van een vooraf uitgewerkt bestek;
 • Aan de gewone algemene vergadering een evaluatieverslag van de regelmatige leveringscontracten voorleggen;
 • Voorafgaandelijk de toelating aan de algemene vergadering vragen voor elke overeenkomst tussen de vereniging van de mede-eigenaren en de syndicus, zijn aangestelden, zijn naasten, verwanten of familieleden tot de derde graad inbegrepen, of deze van zijn partner tot in dezelfde graad; dit geldt ook voor de overeenkomsten tussen de vereniging van de mede-eigenaren en een onderneming waarvan de bovenvermelde personen eigenaar zijn of waarvan ze een aandeel van het kapitaal in handen hebben of waarin ze de functie van directeur of controleur uitoefenen, of waarin ze loontrekkende of aangestelde zijn; wanneer hij een rechtspersoon is, mag de syndicus zonder er speciaal door een beslissing van de algemene vergadering de toelating voor gekregen te hebben, geen contract afsluiten voor rekening van de vereniging van de mede-eigenaren met een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie in haar kapitaal heeft;
 • De lijst en de gegevens van de personen die recht hebben op de deliberaties van de algemene vergadering up to date houden en deelnemen aan de deliberaties van de algemene vergadering en op eerste vraag van de notaris, indien hij de aanvraag aan de syndicus doet in het kader van de transcriptie van de akten die ingeschreven zijn in het register van de hypotheken conform artikel 1, 1e alinea 1 van de hypothecaire wet van 16 december 1851, de namen, adressen, quota’s en referenties van de percelen van de andere mede-eigenaren over te maken;
 • De rekeningen van de vereniging van de mede-eigenaren bijhouden op een duidelijke, precieze en gedetailleerde wijze volgens het minimale genormaliseerde boekhoudplan, op te stellen door de koning. Elke mede-eigendom van minder dan twintig percelen, met uitzondering van kelders, garages en parkings, heeft de toelating een vereenvoudigde boekhouding te houden, die minimaal de ontvangsten en de uitgaven, de schatkisttoestand, en de bewegingen van het baar geld en geld op de rekening, het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in het artikel 577-11, § 5, alinea’s 2 en 3, tegoeden en schulden van de mede-eigenaren weergeeft;
 • De voorlopige begroting voorbereiden ter betaling van de courante onderhouds-, werkings-, en administratiekosten van de gemene delen en gemene uitrustingen van het gebouw, evenals een voorlopige begroting voor de buitengewone voorzienbare kosten; deze voorlopige budgetten worden elk jaar onderworpen aan de stemming van de vereniging van de mede-eigenaren; ze worden gevoegd bij de dagorder van de algemene vergadering die over deze budgetten dient te stemmen.